ÖNÜM ÖNÜMLERI WE SPC GÜL DÜNLD .INI GEL. .N

BIZ MATERIALDAN başlap, HASABATLARA ÖNÜMÇILIK ÜÇIN DÜZGÜN SANATÇY Zynjyr bilen enjamlaşdyrdyk.

Näme üçin bizi saýlaýar?

Her önüm onýyllyklaryň dowamynda öndürilen nou-hau we tendensiýa esaslanýar. Sungatyň we innowasiýanyň birleşmegi ajaýyp önümi çykarmaga kömek edýär.

  • YNANMAK

    Döwlet eýeçiligindäki kärhana hökmünde işewürligiň özeni hökümetiň ygtybarlylygy bolup durýar, paýdarlaryň aşa güýçli gurluşy bolsa berilýän çig malyň bäsdeşlige ukyplylygyny kepillendirýär.

  • Iň giň saýlaw

    CNCCC öý mebelleriniň we spc poluň nagşyny, reňkini we dürli talaplary kanagatlandyrmak, dürli býudjetlere laýyk baha nokatlarynda islendik stili laýyklaşdyrmak üçin giň görnüşi hödürleýär.

  • IEST GOWY GÖRNÜŞ WE EKO-DOST

    Önümlerimiz iň berk daşky gurşaw ülňülerine laýyk gelýär, zyýanly himiki, formaldegid däl, şeýle hem hakyky ekologiýa taýdan arassa duýgy. Şol bir wagtyň özünde ajaýyp öndürijilik aýratynlyklary bar.

IŞLER

ÖNÜMLERimiz

Lýuks perdelerden termiki perdelere çenli orta we ýokary derejeli öý mebellerini hödürleýäris, spc pol, OEM we ODM kabul ederliklidir.

öý mebelleri we Spc pollary öndürmekde ýöriteleşendir.

BIZ KIM

Hytaýyň Milli himiýa gurluşyk Zhejiang kompaniýasy (CNCCCZJ) 1993-nji ýylda döredildi, paýdarlar: Sinochem topary (Hytaýyň iň uly himiýa topary) we Hytaýyň Milli deňiz nebit topary (üçünji uly nebit kompaniýasy), dünýäde iň gowy 100 kompaniýanyň hataryna girdi. 2001-nji ýyldan on ýyl soň, Hytaýda himiki süýüm we poliwinil hlorid (pvc) esasy öndürijisidiris, dokma önümlerinde we mata, perde, ýassyk, düşek, haly we ş.m. ýaly giňden ulanylýan önümlerimiz. Spc poly, Wpc poly, bezegi we ş.m. ýaly çydamly pollar 2012-2016-njy ýyllardan başlap, himiki süýümden matadan taýýar önümlere çenli doly ÖNÜM ÖNÜMLER zynjyry bilen enjamlaşdyrdyk, hatda hilini üpjün etmek üçin ýörite kirpik we perde polýusyny öndürýäris. taýýar önüm. 2017-nji ýylda, Spc pol üçin ilkinji önümçilik liniýasyny gurduk. 2019-njy ýylda altynjy ýokary ýygylykly ekstruziýa enjamlaryny gurmagy tamamladyk. “Spc pol” üçin ýyllyk önümimiz 70 million SQ FT-dan geçýär. 2020-nji ýylda önümlerimiz 2022 Aziýa oýunlarynyň gurluşyk taslamasy bilen üpjün edilýär. CNCCCZJ bazaryň üýtgeýän islegini görkezmek üçin prosesleri we önümleri gowulandyrmaga hemişe çalyşýar. Müşderilerimize goşmaça baha bermek üçin önüm bukjamyzy ösdürip we giňeldip, soňky on ýylda Usd-a 20 million maýa goýduk.

Habaryňyzy goýuň